Odpady poremontowe a ochrona srodowiska

Prace budowlane, w tym remont, rozbiórka czy też budowanie nowego obiektu budowlanego integralnie wiążą się z wytworzeniem odpadów, takich jak gruz, odpady i różne śmieci. Właściciel nieruchomości, na terenie której są one składowane ma ustawowy obowiązek zgodnego z prawem gospodarowania nimi. W rzeczywistości ogranicza się ono do poprawnego składowania śmieci, a następnie ich wywozu. Dobra gospodarka odpadami jest dość istotna dla ochrony ekosystemu oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie odpadów poremontowych ma negatywny wpływ na wyżej wymienione dobra, które są chronione w polskim porządku prawnym. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to elementy i substancje, które są zbędne dla ich posiadacza. Wśród odpadów można wyróżnić takie, które stwarzają znaczne zagrożenie dla świata roślinnego i zwierzęcego oraz zdrowia ludzi, a także odpady o mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane do grona niebezpiecznych nie mogą być gromadzone przez posiadacza przez długi czas i w byle jaki sposób. Wywóz odpadów tej kategorii musi nastąpić w terminie przewidzianym w przepisach prawa. W razie niewykonania wspomnianego obowiązku posiadacz naraża się na sankcję administracyjnoprawną. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być właściwie przechowywane, co wynika z ich negatywnego wpływu na przyrodę. Gromadzenie śmieci bezpośrednio na glebie jest niedozwolone. Prowadzi to do destrukcji naturalnej roślinności w danym punkcie. Powoduje to zarazem także zniszczenie siedlisk fauny, w tym zwłaszcza owadów i płazów. Z uwagi na dobro środowiska powinno się zainwestować w kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest bardzo kosztowny. Odpowiednie przechowywanie śmieci nie czyni zadość obowiązkowi ich pozbycia się. Konieczny jest wywóz gruzu w wyznaczone do tego miejsce. W sytuacji gdy przerasta to możliwości właściciela powinien zawierzyć wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu bądź prywatnemu.